Verksamhetspolicy för Tranfoten AB

Kvalitet:

• Vi skall i nära samarbete med kunden specificera och leverera produkter som uppfyller kundens krav och önskemål.
• Vi skall sträva efter att ha en hög servicenivå vilket betyder;
o snabbt agerande på förfrågningar och order
o hålla utlovade leveranstider
• I takt med våra kunders krav och önskemål ska vi ständigt utveckla vårt kunnande, effektivitet i våra processer samt tillverkningskapacitet inom vårt affärsområde; skärande bearbetning och värmebehandling

Miljö:

• Vi skall uppfylla eller överträffa kraven i miljölagar och föreskrifter
• Vi skall minska den relativa miljöpåverkan genom att:
o Arbeta med att minska avfall och spill/kassationer o Arbeta med att minska energiförbrukningen
o Beakta miljöaspekter vid val av leverantörer och produkter
o Utbilda och motivera alla medarbetare och inhyrd personal till miljöomsorg
o Arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder

Arbetsmiljö:

• Vi skall uppfylla eller överträffa kraven i arbetsmiljölagstiftningen.
• Vi skall upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön där risken för arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar är minimerad
• Arbetsmiljö skall vara utvecklande där varje anställd skall ges möjligheter att påverka sitt arbete och arbetsinnehåll
• Varje anställd och inhyrd personal skall visa personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Brister skall rapporteras till företagets ledning.
• Vid nyinvesteringar och vid större förändringar i verksamheten skall berörd personal ges möjlighet till att påverka arbetsmiljön